Posts Tagged ‘vertikal integrasjon’

Åpne akssessnett for folk flest?

10. november 2011

Fremskrittspartiet sendte 9. november et privat lovforslag hvor de blant annet ber «regjeringen utrede hvorvidt det på sikt vil være formålstjenlig å åpne de lukkede aksessnettene innenfor bredbånd for konkurranse.»

Dette er et spørsmål Forbrukerrådet er glad for at blir stilt!

I dag har den som leverer bredbånd også en sterk interesse i å være den som leverer tjenestene gjennom kabelen. Dette gjelder både pakker med bredbånd/telefon/tv og mer direkte innhold som går gjennom bredbåndet.

Med åpne aksessnett vil forbrukerens binding mot bredbåndsleverandøren bli svakere – noe som vil føre til økt valgfrihet og økt konkurranse på tjenestesiden.

Forbrukerrådet var en av representantene i Sønneland-utvalget, som så på den manglende valgfriheten i det norske TV-markedet. I rapporten fra utvalget står det blant annet:

«Post- og teletilsynet har derfor fremmet forslag til myndighetene som kan stimulere til økt utbygging av høykapasitetsnett, økt konkurranse og flere valgmuligheter for forbrukerne. Det ble blant annet forselått:

  • Vurdering av pålegg om felles utnyttelse av infrastruktur og/eller felles utnyttelse av
    stolpekurser.
  • Håndheving av prinsippene om nettnøytralitet.
  • Et helhetlig regelverk for kabelfremføring på offentlig grunn.
  • Statlig støtte til etablering av infrastruktur i områder uten kommersielle tilbud.

Vi håper regjeringen har innspillene fra Sønneland-utvalget i bakhodet når de svarer FrP. Vi tror helhetlig tilnærming er en forutsetning for å finne ut hvordan valgfrihet og konkurranse best sikres for norske bredbåndkunder. Det er ikke gitt at den som la fiberkabelen også for evig tid skal ha kontroll med bredbåndet ditt.

 

Reklamer